โครงการเส้นทางสู่ความฝันให้อะไร

                                  

 

RTD ให้อะไรระหว่างการเรียนรู้

  • ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง
  • ตัวตนของเรา ความคิดของเรา ความฝันของเราคืออะไร
  • การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
  • การวางแผนการเงินเพื่อรองรับการดำเนินชีวิตจริง
  • การเลือกอาชีพและทิศทางการดำเนินชีวิตที่สู่เป้าหมาย
  • การกำหนดกลยุทธ์ และวิธีการชีวิตให้ถึงเป้าหมาย
  • สร้างแผนการดำเนินชีวิตให้เหมาะกับเป้าหมายไปสู่ฝัน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทัศนคติที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการมีเป้าหมายไปสู่ฝันของแต่ละคน โดยมีแผนการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับ การใช้เวลาและทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดเพื่อตรียมพร้อมในแต่ละช่วงชีวิตอย่างมีคุณค่ามากที่ สุดก่อนเพื่อการใช้ชีวิตกับการแข่งขันในโลกแห่งความเป็นจริงที่รออยู่ได้ อย่างมีความสุข

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

2 วัน ( 9.00 - 17.00 น)

 

ตัวอย่างการอบรมโครงการเส้นทางสู่ความฝัน รุ่นที่3 สำหรับคนทั่วไป

ที่ห้องประชุมS&P สุุขุมวิท26 เพื่อให้

ตั้งหลัก ตั้งเป้าหมาย รู้จักตนเอง รู้จักพัฒนาตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการมุ่งหน้าไป

สู่ความสำเร็จตามที่แต่ละคนตั้งเป้าหมายเอาไว้

 

                                      

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username : *
Password : *
Remember me :
X
เรียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์
ขอรหัสผ่านใหม่
Email : *
SEND
X
X